Laketza - Design & Cutting Oy

Muotoa ja ulottuvuutta

Keitä me olemme? 

Olemme 2020 Muu­tosten Vuonna perus­tettu yritys, joka tarjoaa ammat­ti­tason pal­ve­luita kai­kille – kulut­ta­jille, pie­ny­rit­tä­jille ja myös suu­rille yri­tyk­sille. Tar­joa­mamme pal­velut ja tuotteet liit­tyvät mai­nontaan, jäl­leen­myyntiin ja teollisuuteen.

Jatkuva tuo­te­ke­hitys, inno­va­tii­visuus ja nyky­ai­kaisen tek­no­logian hyö­dyn­tä­minen takaavat sen, että asiakas saa juuri tar­pei­densa mukaisen tuotteen tin­ki­mättä laa­dusta tai edul­li­suu­desta. Koke­musta löytyy isojen brändien tar­peista koti­ta­louksiin. Toteu­tamme hul­luim­matkin ideat!

Mitä me teemme?

Meidän erityisosaa­miseemme kuuluu mit­ta­ti­laus­töiden val­mistaminen ajatuk­sesta val­miiksi tuot­teeksi. Työs­tämme eri mate­ri­aaleja muotoon leik­kaa­malla, kai­ver­ta­malla, jyrsi­mällä ja koneis­ta­malla 

Kaut­tamme on mah­dol­lista tilata niin yksit­täis­kap­pa­leita kuin sar­ja­tuo­tantoa. 

Lisäksi tar­joamme suun­nit­telua ja muo­toilua, jotka vii­meis­te­levät tuotteet laadun. Lisäksi myymme muovilevy neliö­hin­nalla – muotoon leikattuna tai ilman. 

Missä sijaitsemme?

Toi­mimme Rii­hi­mäellä, jossa meillä on kivi­jal­ka­liike. Poikkea pai­kalle! Toi­mi­tamme tuotteet ympäri Suomen ja tar­vit­taessa ulkomaille.